Join Now for Free!
37
Female
Never Married
Hermoupolis
Are you interested?
In their own words

i am lookin 4 an angel , fallen like me

fallen angels like me exist out there? im a sweetie pie.... i want somebody sweet like me... a guy... to fall in love with..... *fallen angel1987* , ellinida Looking For: Èåëù êáðïéïí ãëõêï... íá äéáöåñåé áðï ôïõó õðïëïéðïõò.... Øá÷íù åíáí áããåëï.... éóùò æçôáù ðïëëá... éóùò ïìùò áõôïó ðïõ æçôáù õðáñ÷åé... ìáêáñé....

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Brown
Eyes
Brown
Physique
Small
Height
5'  1"   (155 cm)
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Maybe
Religion
Christian
Education
High School
Occupation
Student
Exercise
Always
Politics
Some Other Viewpoint
What languages do you speak?
English, Greek, French
Favorite Music
Alternative, Dance / Electronica / House
Join Now for Free!